Annons Annons
bild

Subjektiva sväljsvårigheter vanligare hos patienter med KOL

Nya rön 20 JAN 2020 Subjektiva sväljsvårigheter förefaller finnas i signifikant högre grad hos patienter med KOL i stabil fas än hos befolkningen i allmänhet, visar en studie av 571 patienter med KOL.

Dystrophia myotonica typ 1 ovanlig orsak till bradykardi hos unga

bild

Fallbeskrivning 20 JAN 2020 Dystrophia myotonica typ 1 är en sällsynt men viktig differentialdiagnos vid bradykardi hos unga. Framför allt anses höggradigt atrioventrikulärt block II–III orsaka synkope, men det kan även orsakas av sinus­arrest, vilket denna fallbeskrivning visar.

Annons Annons

Leverskada av flukloxacillin – ökad risk hos kvinnor och äldre

bild

Läkemedelsfrågan 20 JAN 2020 Flukloxacillin anses vara en ledande orsak till antibiotikaorsakad leverskada i flera länder Förekomsten uppskattas som 1 på 10 000–30 000 förskrivningar.

bild

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

Nya rön 17 JAN 2020 I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser.

Synovialt sarkom – en högmalign tumörsjukdom som kan ha egendomligt kliniskt förlopp

bild

Fallbeskrivning 17 JAN 2020 Synovialt sarkom utgör knappt 10 procent av alla mjukdelssarkom, drabbar yngre patienter och är ofta lokaliserade lednära, men ytterst sällan intraartikulärt. I två fallbeskrivningar beskrivs hur svårtolkat det kliniska förloppet kan vara.

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

bild

Nya rön 16 JAN 2020 En studie visar att användningen av sekundärpreventiva läkemedel efter kranskärlskirurgi var hög tidigt efter operationen men därefter sjönk successivt. Samtidigt fanns en association mellan användning av alla läkemedelsgrupper utom betablockerare och minskad mortalitet.

Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom

bild

Temainledning 15 JAN 2020 I detta temanummer uppmärksammar vi behovet av att utveckla psykiatrin för att kunna möta en förändrad och globaliserad befolkning, lyfter fram pågående utveckling och ringar in utvecklingsbehov.  

bild

All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor

Temaartikel 14 JAN 2020 Vi ger här exempel på evidensbaserad transkulturell metodutveckling, med ett särskilt fokus på vuxna och behandling av post­traumatisk stress, kulturmöten och områden i behov av utveckling, skriver Sofie Bäärnhielm och Frida Johansson Metso. (1 kommentar)

Ett nytt decennium!

Reflexion 14 JAN 2020 »… vad som är klart är att det fortfarande finns stora behov att fylla för forskning och medicinsk utveckling.«

Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten

bild

Temaartikel 14 JAN 2020 Artikeln diskuterar gott bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt vårdsammanhang med särskilt fokus på mötet med den utsatta patienten. 

Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg

bild

Temaartikel 14 JAN 2020 Bemötandet har stor betydelse för människors upplevelse av värdighet, identitet, livskänsla och i förlängningen hälsan. Människorättsbaserat arbetssätt tillför därför viktiga perspektiv i transkulturell psykiatri. (1 kommentar)

bild

Hur migration påverkar den psykiska hälsan

Temaartikel 14 JAN 2020 Utrikesfödda i Sverige, inklusive flyktingar, har högre risk för psykossjukdom och PTSD men lägre risk för alkoholberoende och suicid än svenskfödda. Vad gäller depression och ångest har flyktingar högre risk än andra utrikesfödda.

4 frågor till Anna-Clara Hollander

bild

Författarintervjun 14 JAN 2020 Anna-Clara Hollander, med dr och leg psykolog, har tillsammans med professor och överläkare Christina Dalman skrivit två av artiklarna till veckans tema om transkulturell psykiatri.

bild

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige

Temaartikel 14 JAN 2020 De första tio åren i Sverige använder utrikesfödda mindre psykiatrisk vård än svenskfödda. Olika barriärer förekommer – men vårdanvändandet ökar över tid. 

bild

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes

Medicinsk kommentar 13 JAN 2020 Nya europeiska riktlinjer om lipidregleringen anger skärpta behandlingsmål, till exempel LDL-kolesterol < 1,4 mmol/l för patienter med mycket hög risk. Statiner rekommenderas i första hand, och en stärkt ställning för patienten och upprättande av en behandlingsplan betonas. (2 kommentarer)

Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården

Medicinsk kommentar 10 JAN 2020 Läkemedelsverkets nya rekommendationer om behandling vid epilepsi är den sista delen i översynen av den svenska epilepsivården. Tidigare har SBU kommit med en systematisk översikt och utvärdering, och Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. ()

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Nya rön 10 JAN 2020 Den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år, men fortfarande ses en överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit. ()

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

Nya rön 09 JAN 2020 En studie visar att litiumassocierad hypotyreos tycks vara reversibel hos de flesta patienter efter avslutad litiumbehandling, och fyndet talar för att läkare i större utsträckning bör försöka seponera substitutionsbehandling av litiumassocierad hypotyreos. ()

Annons Annons

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Nya rön 08 JAN 2020 Sambandet mellan grad av arbetsförmåga och dödlighet har nyligen undersökts i en studie. Det visade sig att sänkt arbetsförmåga, jämfört med normal arbetsförmåga, var associerad med en progressivt ökande risk för död eller kardiovaskulär död för varje ytterligare grad av sänkning. ()

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass

Nya rön 07 JAN 2020 En ny mättnadshämmande mekanism, ketonproduktion i tunntarmsslemhinnan, har identifierats i en studie som undersökt effekterna av gastrisk bypass. Förhoppningen är att upptäckten ska möjliggöra en ny typ av framtida läkemedel som kan efterlikna effekterna av gastrisk bypass på diabetes och övervikt. ()

Sämre kognitivt utfall hos barn med lätt hypoxisk ischemisk encefalopati

Nya rön 02 JAN 2020 En studie visar att barn som drabbats av lätt hypoxisk ischemisk encefalopati vid födseln har lägre resultat på kognitivt test jämfört med barn vars förlossning varit okomplicerad. (2 kommentarer)

Smartklocka kan användas för att upptäcka förmaksflimmer

Nya rön 30 DEC 2019 En amerikansk studie i New England Journal of Medicine visar att det kan vara möjligt att identifiera förmaksflimmer med hjälp av en app via en smartklocka.  ()

Annons Annons

Fallgropar i icke-randomiserade studier kan döljas i metaanalyser

Nya rön 27 DEC 2019 I en nyligen publicerad genomgång illustreras fallgropar när icke-randomiserade studier sammanvägs. Detta belyses genom exemplet kardiovaskulära läkemedel och fallrisk. ()

Blodtryckssänkande till natten – komplement men inte praxis

Medicinsk kommentar 23 DEC 2019 Den nyligen publicerade Hygia-studien fann lägre risk för hjärt–kärlsjukdom om blodtryckssänkande läkemedel intogs till natten i stället för på morgonen. Studien är dock behäftad med en rad metodologiska problem och resultaten av kommande studier bör inväntas innan ordinationen ändras. (4 kommentarer)

Geografisk analys av epilepsi och socioekonomi i Göteborg

Nya rön 23 DEC 2019 I en studie undersöktes om det gick att se samband mellan förekomst av epilepsi respektive epilepsirelaterade ambulansuppdrag och socioekonomiska variabler i Göteborg. ()

Kirurgiska och neurologiska komplikationer vid epilepsikirurgi

Nya rön 18 DEC 2019 En avhandling från Göteborgs universitet har undersökt komplikationer och anfallsförsämring efter epilepsikirurgi. Resultaten visar att 4,0 procent av de opererade hade fler anfall efter två år än före operationen, medan 37 procent hade varit helt anfallsfria efter operationen. ()

Önskelista till Tomten

Reflexion 17 DEC 2019 »För att göra det enklare för Dig kommer här min önskelista i samlad form: …« ()

Hög personlig läkar­kontinuitet i primärvård förenad med färre besök på akutmottagning

Originalstudie 17 DEC 2019 En originalstudie visar att hög personlig läkarkontinuitet i primärvård var förenad med lägre antal läkarbesök på akutmottagningar, och att sambandet var störst för yngre vuxna. Däremot var god tillgänglighet till läkarbesök eller telefonrådgivning av sjuksköterska på vårdcentral inte förenad med lägre antal akutmottagningsbesök. (2 kommentarer)

Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet

Etik och läkarroll 16 DEC 2019 Lagen ökar rättssäkerheten men täcker inte alla omoraliska beteenden i forskningen. Sammanslutningen All European Academies har ställt samman en rad »oacceptabla« beteenden. ()

Utbrott av barnsängsfeber på två förlossningsavdelningar

Vårdutveckling 13 DEC 2019 Utredningen av två utbrott av barnsängsfeber presenteras. Hos fyra av de fem patienterna med barnsängsfeber hade smittspridning sannolikt skett från personal. Smittspridningen hade sannolikt kunnat undvikas genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.