Annons Annons
Annons Annons

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt

bild

Nya rön 04 DEC 2019 En studie som genomförts i syfte att beskriva menstruationscykeln utifrån en stor mängd data insamlade via en app visar att menscykler och cykelfaser är väsentligt mer varierade i längd än vad som tidigare angetts.

Det livsviktiga syret

Reflexion 04 DEC 2019 »Utan anpassningen till syre så skulle det inte finnas några flercelliga organismer på jorden.«

Annons Annons

Torakal aktinomykos – allvarlig sjukdom och en diagnostisk svår utmaning

bild

Fallbeskrivning 04 DEC 2019 Aktinomykos i toraxregionen är en sällsynt men allvarlig sjukdom. Diagnostiken är svår eftersom bakterien kräver specialmedium och lång tid för att växa. Här presenteras tre patientfall som illustrerar kliniken och de diagnostiska svårigheterna.  (1 kommentar)

Fördröjd vård är den vanligaste avvikelsen inom ögonsjukvården

bild

Originalstudie 03 DEC 2019 Hos patienter med glaukom eller våt makuladegeneration kan fördröjd vård leda till irreversibel synnedsättning.

5 frågor till Dalia Merkland

bild

Författarintervjun 03 DEC 2019 Dalia Merkland, ST-läkare på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har tillsammans med sin kollega Magnus Gjötterberg granskat 102 Ivo-ärenden. 

IBD under barndomen kopplad till lägre skolbetyg

bild

Nya rön 03 DEC 2019 En registerbaserad kohortstudie visar att barn med IBD hade lägre avgångsbetyg än friska jämnåriga och syskon. Skillnaden var dock relativt liten, och de flesta barn med IBD uppnådde nästan lika bra betyg som kontrollgruppen och syskon.

Tidig eller sen konvertering vid förmaksflimmer?

bild

Medicinsk kommentar 02 DEC 2019 Patienter med förmaksflimmer behandlas ofta med akut el- och läkemedelskonvertering för att återställa sinusrytm, men nya data visar att många patienter spontankonverterar till sinusrytm inom 2 dygn även utan behandling. Är vi för snabba med att konvertera våra förmaksflimmerpatienter med symtom? (1 kommentar)

Högt blodtryck på akuten en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom

bild

Nya rön 02 DEC 2019 I en kohortstudie dras slutsatsen att högt blodtryck på akuten har en stark koppling till framtida kardiovaskulär sjukdom och att höga nivåer inte bör ignoreras utan ses som en möjlighet att optimera eller sätta in antihypertensiv behandling. (2 kommentarer)

bild

HUVS – sällsynt men inte ofarlig vaskulit associerad med urtikaria Svensk studie visar en årlig incidens på 0,7 fall per miljon invånare

Rapport 29 NOV 2019 Hypokomplementemiskt urtikariellt vaskulitsyndrom (HUVS) är en sällsynt men potentiellt allvarlig immunkomplexmedierad vaskulit. Hudbiopsi, inklusive immunfluorescensmikroskopi, är en central del av utredningen, och förekomst av antikroppar mot komplementproteinet 1q (anti-C1q) har hög sensitivitet för HUVS.

bild

Neonatal purulent parotit ovanlig men potentiellt allvarlig infektion God prognos med intravenös antibiotikabehandling tidigt

Fallbeskrivning 29 NOV 2019 Infektionen är ovanlig och karaktäriseras av svullnad, ömhet och rodnad över glandula parotis. Tillståndet drabbar vanligtvis tidigare helt friska barn som är ett par dagar till en månad gamla.

Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården

bild

Medicinsk kommentar 28 NOV 2019 Prioriteringsplattformen formulerar ­centrala idéer om sjukvårdens mål och värden. De kan och bör vara oförändrade, även om förutsättningarna att uppnå dem ändras. Gränserna för de behov som samhället anser att den offentliga sjukvården ska tillgodose kan ändras utan att de grundläggande målen överges.

Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare

bild

Nya rön 28 NOV 2019 I en studie undersöktes yrke och risken att utveckla typ 2-diabetes med registerdata från hela den yrkesarbetande svenska befolkningen. Det visade sig att risken för typ 2-diabetes för män var högst bland yrkesförare, fabriksarbetare och maskinförare och för kvinnor bland fabriksarbetare, städare samt köks- och restaurangbiträden.

bild

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom

Medicinsk kommentar 27 NOV 2019 Exponeringar på arbetsplatsen kan förklara insjuknandet hos mer än var tionde vuxen med astma, KOL, lungfibros eller pneumoni.

bild

Argonplasmakoagulation effektiv vid solitärt rektalt ulkussyndrom

Fallbeskrivning 26 NOV 2019 Argonplasmakoagulation är en inte etablerad men effektiv behandlingsmetod som kan utnyttjas vid behandlingsresistenta fall av solitärt rektalt ulkussyndrom.

bild

Hög prevalens av borrelia i norrländska taigafästingar

Nya rön 26 NOV 2019 Taigafästingen, som hittats på öar och halvöar i Bottenviken, har nu analyserats. Det visade sig att 56 procent av de adulta taigafästingarna var borreliainfekterade – en avsevärt högre prevalens än hos fästingarten Ixodes ricinus i södra och mellersta Sverige.

Bättre en remiss för mycket …

Reflexion 26 NOV 2019 »Mitt första läkar­vikariat efter examen var som distriktsläkare på en enläkarstation …« ()

Höjda transaminaser beskrivna för alla orala antikoagulantia

Läkemedelsfrågan 25 NOV 2019 Ttransaminasstegring finns beskriven i litteraturen för alla tillgängliga orala antikoagulantia. Beträffande apixaban tycks transaminasstegring ske inom något dygn till månad(er) efter insättning och snabbt gå i regress efter seponering. ()

Lägre dödlighet när igångsättning skedde vid 41 veckor

Nya rön 21 NOV 2019 En svensk studie publicerad i BMJ visar på högre perinatal dödlighet med den rutin för igångsättning vid överburenhet som i dag rekommenderas i Sverige jämfört med att sätta igång förlossningen vid 41 graviditetsveckor. ()

Annons Annons

Spinal infektion med ryggmärgs­påverkan kräver snabba åtgärder

Originalstudie 20 NOV 2019 En genomgång av anmälningar till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) avseende ryggmärgspåverkan vid spinala infektioner visade att fördröjd diagnos och behandling av infektionsorsakad nervpåverkan i många fall sannolikt ledde till allvarliga restsymtom. ()

Badhusfötter – ny diagnos i Sverige

Fallbeskrivning 19 NOV 2019 Under februari och mars 2019 observerade personal vid Akademiska barnsjukhusets akutmottagning i Uppsala en anhopning av barn som sökte vård på grund av ömmande och rodnande svullnader på fotsulorna. Det visade sig att alla barn hade besökt samma badhus. (1 kommentar)

5 frågor till Susanne Sütterlin

Författarintervjun 19 NOV 2019 Susanne Sütterlin, med dr, klinisk mikrobiolog och ST-läkare i barnmedicin i Uppsala, skriver om en ny diagnos – badhusfötter. (3 kommentarer)

Ingen verkstad utan verktyg

Reflexion 19 NOV 2019 »Då på 1980-talet hade vi inga särskilt tränade transport­team, och utrustningen var uråldrig.« ()

Annons Annons

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

Medicinsk kommentar 18 NOV 2019 Hälso- och sjukvården skulle kunna ta intryck från komplementär och alternativ vård vad gäller den fysiska vårdmiljöns betydelse, kontinuiteten, den tid som ägnas åt den vårdsökande och hur ospecifika effekter kan ses som en tillgång i vården. ()

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

Översikt 15 NOV 2019 För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (4 kommentarer)

Digital behandling av psykisk ohälsa i Australien gav goda effekter

Nya rön 14 NOV 2019 PORTS, en ny storskalig satsning för digital behandling av ångest och depression i Australien, visade goda behandlingseffekter. I projektet prioriterades individer i ekonomiskt utsatt position och som bodde geografiskt avsides. ()

Innovationssystem för framtidens sjukvård

Temaartikel 12 NOV 2019 Svensk sjukvård planerar för strukturella förändringar. För att dessa ska kunna ske effektivt behöver ett stort antal innovationer på olika nivåer åstadkommas. Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas. ()

Möjligheter och utmaningar för läkare

Temainledning 12 NOV 2019 Innovation är både en möjlighet och en utmaning för läkarkåren. I det här temat beskrivs några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas.  (1 kommentar)

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt

Temaartikel 12 NOV 2019 Vissa problem inom vården kan med fördel lösas genom innovationer som riktas mot grundorsakerna till att skador eller sjukdomar uppstår. Ett exempel är införandet av skyddsbågen i traktorer 1959, som kraftigt minskade dödstalen på grund av vältolyckor. ()

Patienters personlighet utmanar läkekonsten

Reflexion 12 NOV 2019 »… det avvikande kan i stället beskrivas som ett konti­nuum från en normal personlighet till ett svårt personlighetssyndrom.« ()

Verksamhetsbaserad HTA gör vården mer evidensbaserad

Temaartikel 12 NOV 2019 En genomgång av åtgärder efter 85 verksamhetsbaserade HTA-rapporter visar att dessa gör vården mer evidensbaserad, t ex genom att bidra till att nya metoder/insatser med bättre patientnytta används och att vetenskapliga studier initieras i efterförloppet för att fylla identifierade kunskapsluckor. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.